Herstel van Balans

Henriette van Blaaderen

Coaching bij emotionele en fysieke klachten

CAT

en 

Vergoedingen

 

 

Sinds april 2018 ben ik lid van de beroepsorganisatie CAT.

Ik ben een Complementair Aanvullend Therapeut, level 3.

 

Check vooraf bij uw ziektekostenverzekeraar of u voor een vergoeding in aanmerking komt en/of kijk op de website van het CAT: www.catcomplementair.nl/vergoeding-zorgverzekeraars

 

Van toepassing zijn de volgende codes:

- prestatiecode 24513 Lichaamsgerichte psychotherapie; Lichaamsgerichte psychotherapie is een overkoepelend begrip voor verschillende behandelingsvormen die als uitgangspunt hebben dat het menselijk lichaam, gedachten, emoties en gevoelens samenhangen en dat er door deze samenhang wegen bestaan om het welbevinden van de mens te verbeteren. 

- prestatiecode 24500 Psychotherapie; Psychotherapie is een therapievorm voor volwassenen en kinderen die maken hebben met psychische of psychosomatische aandoeningen, problemen en stoornissen, zoals angsten, depressies en verslavingsproblemen. Ook bij stress of een burn-out kan psychotherapie zijn vruchten afwerpen. Het doel van de therapie is om de psychische problemen en klachten (sterk) te verminderen of verdraaglijker te maken.

 

Voor meer informatie over de prestatiecodes kunt u kijken op www.catcomplementair.nl/soorten-therapie

GAT

Klachten

 

Opleiding

- NEI coach, diploma behaald in 2016

- Reiki level I, certificaat behaald in 2017

- Reiki level II, certificaat behaald in 2017

- Orthomoleculair Voedingsadviseur, diploma behaald in 2017

- Systemisch werken, diploma behaald in 2018

- Orthomoleculair specialist: Immuniteit, diploma behaald in 2020

 

Natuurlijk volg ik door de jaren heen ook allerlei bij en nascholingen in verband met:

- veranderingen

- nieuwe ontwikkelingen

- bijhouden medische basiskennis en psychosociale basiskennis

- verdieping

zodat mijn kennis up to date blijft en ik mijn kwaliteit als therapeut kan waarborgen.

VVNT

Sinds 2016 ben ik lid van de VVNT; Vereniging Voor NEI Therapeuten. 

Eén van de belangrijkste doelen is dat de vereniging, NEI als therapievorm bekend wil maken bij een zo breed mogelijk publiek. Om de kwaliteit te kunnen waarborgen hebben al hun leden een opleiding bij een KTNO- of SRNO gecertificeerde opleider gevolgd. Dat betekent dat cliënten weten dat aangesloten NEI-therapeuten voldoen aan de verwachte kwaliteitseisen.

Als lid ben je herkenbaar aan het lidmaatschapsbordje met het verenigingslogo. Voor meer informatie verwijs ik je naar de website www.VVNT.nl

Als je bij mij in de praktijk komt stem je in met de voorwaarden die gesteld zijn in de onderstaande

CAT behandelovereenkomst.

 

Door onderstaande document erkennen CAT therapeut en cliënt dat:

 • De cliënt op de hoogte is van de door de therapeut gevraagde tarieven.
 • De cliënt op de hoogte is van de door CAT therapeut gebruikte behandelvorm en behandelplan (rekening houdend met het feit dat het behandelplan een schatting is).
 • De CAT therapeut zich verplicht de cliënt door te verwijzen naar een collega of arts indien de behandeling niet toereikend is of niet kan worden voortgezet wegens ziekte, overlijden of een aandoening.
 • Beëindiging van de behandeling kan te alle tijde plaatsvinden met wederzijdse goedkeuring.
 • Beëndiging van de behandeling kan eenzijdig plaatsvinden door de cliënt indien de cliënt de behandeling niet langer op prijs stelt of nodig acht.
 • Indien de behandeling wordt beëindigd door de cliënt en dit gebeurt tegen het advies van de CAT therapeut in; de cliënt dit doet voor eigen risico en bereid is een verklaring te tekenen waarop cliënt erkent de behandeling zonder goedkeuring van de CAT therapeut te beëindigen.
 • De behandeling door de CAT therapeut eenzijdig kan worden beëindigd als redelijkerwijs niet van haar kan worden verwacht dat zij de behandeling voortzet.
 • De cliënt op de hoogte is van de klachtenprocedure en zich voor klachten kan wenden tot de door de CAT therapeut gevoerde geschilleninstantie.
 • Betaling plaatsvindt in onderling overleg tussen cliënt en CAT therapeut, contant of via de bank na ontvangst van de factuur.
 • De cliënt op de hoogte is dat de CAT therapeut een cliëntdossier bijhoudt.
 • De CAT therapeut behandelt dit cliëntendossier overeenkomstig met de AVG en overeenkomstig met de eisen die gesteld worden door het CAT bestuur.
 • De client een kopie kan vragen van het cliëntendossier dat op de cliënt van betrekking is.
 • De cliënt vernietiging van het cliëntendossier dat op de cliënt van betrekking is kan eisen en de CAT therapeut wettelijk verplicht is hieraan mee te werken tenzij er een wettelijk (juridische) aanwijsbare reden voor is of indien persoonsgegevens essentieel zijn voor de zorg van een andere cliënt in verband met erfelijke ziektes of vanwege een andere aanwijsbare medische oorzaak.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van beroepsorganisatie CAT: www.catcomplementair.nl

CAT 

behandel-

overeenkomst

Ik wens je toe dat je je gezond en in balans voelt!

Als je negatieve gedachten veranderd in positieve zal dat je gezondheid verbeteren!

Netwerk

Bewust

Twente

Ik ben ook aangesloten bij Netwerk Bewust Twente, dit is een ontmoetingsplaats voor wie bewuster, vrijer en blijer wil leven! Dit netwerk is onderdeel van Bewust Netwerk binnen Nederland. Dit is een landelijke organisatie die zich toelegt op het helpen bouwen van levendige netwerken rond bewustwording. Professionals die met bewustwording werken, gaan uit van het holistische principe: lichaam, geest en bewustzijn vormen één systeem en beïnvloeden elkaar. Het is mooi om met elkaar in contact te zijn en te verbinden.

Ik val als CAT-complementair therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: www.gatgeschillen.nl Mocht u een klacht hebben dan kunt u ook informatie en een klachtenformulier  vinden op deze  website. 

 

Ik werk ook volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: 

http://www.gatgeschillen.nl/beroepscode 

Het doel van de GAT-beroepscode is het verbeteren van de beroepsgroep in het algemeen belang.